توضیحات

نمایش اطلاعات به صورت گرافیکی یکی از راههایی است که می تواند اثر بخشی بیشتری بر روی مخاطب داشته باشد.۵KPI Charts یکی از نمودارهایی که که اطلاعات و داده های شما را به صورت خلاقانه نمایش می دهد. با این نمودار می توانید مطمئن شوید که مخاطب شما می تواند با مطالب شما ارتباط برقرار کند.