Rate this post

این ماکرو یک روش عالی برای محافظت از بسته شدن ناخواسته فایل می باشد.این ماکرو قبل از بسته شدن فایل اطلاعات شما را ذخیره می کند.اکسل قبل از بسته شدن فایل به طور معمول هشدا می دهد که می خواهید فایل را ذخیره کنید .با این حال بسیاری از کاربران ممکن است روی No‌کلیک کرده و یا اینکه فایل بسته شود بدون اینکه پیغامی به کاربر نشان داده شود.