۳/۵ - (۱ امتیاز)

گاها ممکن است شما روی داده هایی حساس کار کنید به طوریکه هر وقت اون سلول یا اون رنج تغییر کرد فایل ذخیره شود.این ماکرو به شما این امکان را میدهد که رنج وسیعی از سلولها را طوری تعریف کنید که اگر تغییر کردند فایل مجبور به ذخیره شدن بشود.