Rate this post

به کمک این فایل می خواهیم زمانیکه فایل را باز کردیم Unprotect شده و نیازی به زدن رمز عبور نداشته باشیم.